หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าโต้ด
อักษรล้านนา
จ้าโท฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้าโทด]
ความหมาย

น.จักจั่นขนาดใหญ่ตัวโตกว่าจักจั่นโดยทั่วไป มักเกาะอยู่ตามลำพัง ร้องเสียงใหญ่ ทุ้ม; จ้าโอ้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าโต้ด (จ้าโท฿ดฯ)