หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าน
อักษรล้านนา
จ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้าน]
ความหมาย

ก.เบื่อหน่าย,แยก,แบ่งออก,ทำให้ขาดจากกัน เช่น การทำโดยใช้คุณไสยเพื่อให้คนที่รักกันอยู่ หรือผัวเมียต้องเลิกร้างกัน เรียกว่า ผ่าจ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าน (จ้านฯ)