หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้าดลาด
อักษรล้านนา
ชาดฯลาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาดลาด]
ความหมาย

ว.ลักษณะของใหญ่ยาวในประเภทของมัน; เช่น นอนยาวจ้าดลาด; อ้าดลาด,เอิ้ดเลิด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดลาด (ชาดฯลาดฯ)