หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าด
อักษรล้านนา
ชาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาด]
ความหมาย

ก.จุ่ม,แช่,แตะ ใช้สำหรับของที่เผาให้ร้อนแล้วแตะน้ำโดยเร็ว ว.ดี,มาก,วิเศษ,สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าด (ชาดฯ)