หน้าหลัก
จ้าด
ชาดฯ
[ชาด]

ก.จุ่ม,แช่,แตะ ใช้สำหรับของที่เผาให้ร้อนแล้วแตะน้ำโดยเร็ว ว.ดี,มาก,วิเศษ,สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าด (ชาดฯ)