หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างเลี้ยงหละอ่อน
อักษรล้านนา
จ้างฯล้ยฯงหลฯะอ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[จ้างเลี้ยงหละอ่อน]
ความหมาย

ก.จ้างให้เลี้ยงเด็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างเลี้ยงหละอ่อน (จ้างฯล้ยฯงหลฯะอ่อฯร)