หน้าหลัก
จ้างเยียะนา
จ้างเยียะนา
จ้างฯเยยฯะนาฯ
[จ้างเยียะนา]

ก.จ้างทำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างเยียะนา (จ้างฯเยยฯะนาฯ)