หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างเยียะนา
อักษรล้านนา
จ้างฯเยยฯะนาฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้างเยียะนา]
ความหมาย

ก.จ้างทำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างเยียะนา (จ้างฯเยยฯะนาฯ)