หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้างเยียะก๋าร
อักษรล้านนา
จ้างฯเยยฯะการฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้างเยียะการ]
ความหมาย

ก.จ้างให้ทำงาน โดยผู้ให้ทำงานเรียกว่านายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับทำงานเรียกว่าผู้รับจ้างหรือลูกจ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างเยียะก๋าร (จ้างฯเยยฯะการฯ)