หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้างมันเติ๊อะ
อักษรล้านนา
ช่างฯมันฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ช่างมันเทิอะ]
ความหมาย

ว.ช่างเขาเถอะ/ช่างมัน - ไม่เอาธุระ,ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างมันเติ๊อะ (ช่างฯมันฯเทิอฯะ)