หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างปี่
อักษรล้านนา
ช่างฯปี่
เทียบอักษรไทย
[ช่างปี่]
ความหมาย

น.ผู้ชำนาญการเป่าปี่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักประกอบการขับซอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างปี่ (ช่างฯปี่)