หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างซอ
อักษรล้านนา
ช่างฯซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่างซอ]
ความหมาย

น.ผู้ขับเพลงซอพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ ดู...เพงซอ ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างซอ (ช่างฯซํอฯ)