หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างขวา
อักษรล้านนา
ช่างฯขวฯา
เทียบอักษรไทย
[ช่างขวา]
ความหมาย

ว.ถนัดขวา - ใช้มือขวาได้คล่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างขวา (ช่างฯขวฯา)