หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างก่อส้าง
อักษรล้านนา
ช่างฯกํอฯระฯส้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่างก่อสร้าง]
ความหมาย

น.ผู้ชำนาญการก่อและสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นต้น โดยใช้ไม้ เหล็ก อิฐ หิน ดิน ปูน ทราย เป็นหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างก่อส้าง (ช่างฯกํอฯระฯส้างฯ)