หน้าหลัก
จ้าง
ช่างฯ
[ช่าง]

น.ผู้ชำนาญการในอย่างใดอย่างหนึ่ง ล้านนาเรียกช่างว่า สล่า เช่น สล่าตอง - ช่างทำทอง; สล่าแป๋งรถ - ช่างซ่อมรถ

จ้าง
จ้าง
จ้างฯ
[จ้าง]

ก.จ้าง - ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าง (จ้างฯ)