หน้าหลัก
จ้าก
ชากฯ
[ชาก]

ก.กริยาที่ใช้จอบถากหญ้าหรือวัชพืช เรียก จ้ากหย้า; กริยาที่ใช้จอบสับหรือพรวนดินในสวน เรียก จ้ากสวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าก (ชากฯ)