หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าก
อักษรล้านนา
ชากฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาก]
ความหมาย

ก.กริยาที่ใช้จอบถากหญ้าหรือวัชพืช เรียก จ้ากหย้า; กริยาที่ใช้จอบสับหรือพรวนดินในสวน เรียก จ้ากสวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าก (ชากฯ)