หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้า
อักษรล้านนา
จ้า
เทียบอักษรไทย
[จ้า]
ความหมาย

น.จักจั่น - แมลงมีปีก ตัวผู้ร้องเสียงดังเข้าจังหวะรับกันเป็นช่วงๆ เรียกจั๊กจั่นร้องเพลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้า (จ้า)