หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้อหว้อ
อักษรล้านนา
จํอฯหํวฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้อหว้อ]
ความหมาย

ว.ลักษณะขนาดหรือความลึกของหลุมหรือรูขนาดเล็ก เช่น หลุมเลิ๊กจ้อหว้อ - หลุมขนาดเล็กและลึก; ถ้าหลุมเล็กมากใช้ จี้หวี้; ถ้าเป็นหลุมขนาดใหญ่ใช้ โจ้โหว้; หลุมใหญ่มากใช้ โจกโหวก; ถ้าหลุมขนาดใหญ่มากเป็นแอ่ง หรือกว้างมากใช้ จากหวาก เช่น หลุมเลิ๊กจากหวาก - หลุมขนาดใหญ่มาก ที่มีลักษณะกว้างและเป็นแอ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อหว้อ (จํอฯหํวฯอฯ)