หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้อนหล้อน
อักษรล้านนา
จ้อฯรห้ลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[จ้อนหล้อน]
ความหมาย

ดู...จ๋อดหล๋อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อนหล้อน (จ้อฯรห้ลฯอฯร)