หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้อนจ้าน(กวี)
อักษรล้านนา
จ้อฯรจ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้อนจ้าน]
ความหมาย

ก.สวย, งาม,ดี,รสดี,ไพเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้อนจ้าน(กวี) (จ้อฯรจ้านฯ)