หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้วยก๊ำ
อักษรล้านนา
ช่วฯคาฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่วยค้ำ]
ความหมาย

ก.ส่งเสริม,อุดหนุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้วยก๊ำ (ช่วฯคาฯ)