หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้น
อักษรล้านนา
จ้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[จ้น]
ความหมาย

ก.ไม่ต่อเนื่อง,ไม่ละเอียด,ข้ามขั้นตอน,ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เช่น อ่านจ้นหน้า - อ่านข้ามหน้า; โจ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้น (จ้฿นฯ)