หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้งลงน้ำ
อักษรล้านนา
ช่฿งฯล฿งฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ช่งลงน้ำ]
ความหมาย

ก.โยนลงน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้งลงน้ำ (ช่฿งฯล฿งฯนาฯ )