หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่ำเลิน
อักษรล้านนา
จําเรินฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ำเริน]
ความหมาย

ว.เจริญงอกงาม; จ๋ำเลิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ำเลิน (จําเรินฯ)