หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่ำจิ๊ฮิว่า
อักษรล้านนา
จําชิริว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ำชิริว่า]
ความหมาย

ก.ต่อว่าด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง,ตำหนิติเตียน; จ้ำจิ๊ฮิว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ำจิ๊ฮิว่า (จําชิริว่าฯ)