หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่าหน้าก๋อง
อักษรล้านนา
จ่าห้นฯากลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[จ่าหน้ากลอง]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้ จ่าก๋อง ถ่วงหน้ากลอง เพื่อให้เกิดเสียงดัง หรือเกิดเสียงต่างระดับกันตามความต้องการ; ดู...จ่าก๋อง

ออกเสียงล้านนา
จ่าก๋อง
อักษรล้านนา
จ่ากลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[จ่ากลอง]
ความหมาย

น.ข้าวเหนียวนึ่งตำหรือบดละเอียดผสมขี้เถ้า(จากการเผาใบลานหรือฟางข้าว) ใช้ติดถ่วงหน้ากลอง เพื่อตีให้เกิดเสียงดังตามที่ต้องการ,ผู้รักษาดูแลกลองประจำวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าหน้าก๋อง (จ่าห้นฯากลฯอฯง)