หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่ายโบ้ะจ่ายบ้ะ
อักษรล้านนา
จ่ายฯโบ฿ะจ่ายฯบัะ
เทียบอักษรไทย
[จ่ายโบ้ะจ่ายบ้ะ]
ความหมาย

ก.ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่น เขาจ่ายโบ๊ะจ่ายบ๊ะจนมีหนี้สินท่วมตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ายโบ้ะจ่ายบ้ะ (จ่ายฯโบ฿ะจ่ายฯบัะ)