หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่ายมภิบาล
อักษรล้านนา
จ่าย฿มฯภิบาฯลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ายมภิบาล]
ความหมาย

น.ยม บาล - เจ้าพนักงานในเมืองนรก มีหน้าที่ลงโทษคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพระยายม; ยมพิบาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ายมพิบาน (จ่าย฿มฯภิบาฯลฯฯ)