หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่ายกาด
อักษรล้านนา
จ่ายฯกาดฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ายกาด]
ความหมาย

ก.จ่ายตลาด - ซื้อกับข้าวหรือสิ่งของที่ตลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ายกาด (จ่ายฯกาดฯ)