หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่าม
อักษรล้านนา
จ่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่าม]
ความหมาย

น.ตอกที่จักให้แข็งมากใช้เย็บตรึงใบพลวง (ต๋องตึง) ให้แน่นอยู่ในตับเพื่อใช้มุงหลังคา เรียก ตอกจ่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าม (จ่ามฯ)