หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่าปะตู๋
อักษรล้านนา
จ่าระฯบตู
เทียบอักษรไทย
[จ่าปะตู]
ความหมาย

น.นายประตู,ผู้รับผิดชอบการผ่านเข้าออกประตูเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าปะตู๋ (จ่าระฯบตู)