หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่านเยียะ
อักษรล้านนา
จ่านฯเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[จ่านเยียะ]
ความหมาย

ก.ริทำ,อุตริทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่านเยียะ (จ่านฯเยยฯะ)