หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่านว่าไป
อักษรล้านนา
จ่านฯว่าฯไพ
เทียบอักษรไทย
[จ่านว่าไพ]
ความหมาย

ก.ริไป,อุตริไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่านว่าไป (จ่านฯว่าฯไพ)