หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่าน
อักษรล้านนา
จ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่าน]
ความหมาย

ก.หลอกใช้ผู้อื่นทำงานเปล่าๆ หรือให้ค่าแรงน้อยที่สุด,เริ่มต้น,ริเริ่ม,ทดลอง,ตระเตรียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าน (จ่านฯ)