หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่างจ๊ะ
อักษรล้านนา
จ่างฯชะ
เทียบอักษรไทย
[จ่างชะ]
ความหมาย

ก.ยืนถ่างขา; ก่างก๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่างจ๊ะ (จ่างฯชะ)