หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่าง
อักษรล้านนา
จ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่าง]
ความหมาย

ก.กระชาก,ยื้อยุด,เกาะกุมไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่าง (จ่างฯ)