หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่ากว๊าน
อักษรล้านนา
จ่าก้วฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่ากว๊าน]
ความหมาย

น.เจ้าหน้าที่ศาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่ากว๊าน (จ่าก้วฯานฯ)