หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่า
อักษรล้านนา
จ่า
เทียบอักษรไทย
[จ่า]
ความหมาย

น.ส่วนนำ,ส่วนหน้า,ส่วนหุ้ม,ผู้บังคับบัญชา,ผู้ดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น๒.ยศทหารตำรวจชั้นประทวน เป็นหัวหน้านายสิบอีกชั้นหนึ่ง น๓.เรียกปูที่อยู่ตามห้วยว่า ปู๋จ่า ก.นาบลง หรือทาบลงด้วยของร้อน (ใช้กับของร้อนที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งที่ต้องการนาบ ถ้าของร้อนที่ใช้นาบโตกว่า เรียก จ่อ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่า (จ่า)