หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อมบั๋ตร
อักษรล้านนา
จ่อฯมบัระฯต
เทียบอักษรไทย
[จ่อมบัตร]
ความหมาย

ก.หย่อนบัตร เช่น จ่อมบัตรผู้แทน - หย่อนบัตรเลือกผู้แทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อมบั๋ด (จ่อฯมบัระฯต)