หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่อต๋องมูลี
อักษรล้านนา
จอฯตอฯงมูลี
เทียบอักษรไทย
[จ่อตองมูลี]
ความหมาย

ก.ใช้เตารีดหรือถุงทรายร้อนนาบใบตองอ่อนเพื่อใช้มวนบุหรี่; จ่าต๋องมูลี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อต๋องมูลี (จอฯตอฯงมูลี)