หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่องไว้
อักษรล้านนา
จ่อฯงไว้
เทียบอักษรไทย
[จ่องไว้]
ความหมาย

ก.ดึงไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องไว้ (จ่อฯงไว้)