หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่องเจ๋าะเด๋าะด้อย
อักษรล้านนา
จ่อฯงโจอฯะโดอฯะด้อฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่องเจาะเดาะด้อย]
ความหมาย

ว.ขี้โรค,ผอมแห้งแรงน้อย; จ่อมเจ๋าะเด๋าะด้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องเจ๋าะเด๋าะด้อย (จ่อฯงโจอฯะโดอฯะด้อฯ)