หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่องห้อย
อักษรล้านนา
จ่อฯงห้อฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่องห้อย]
ความหมาย

ก.ติดสอยห้อยตาม,ติดตามอย่างกระชั้นชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องห้อย (จ่อฯงห้อฯ)