หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่องจั๊ก
อักษรล้านนา
จ่อฯงชักฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่องชัก]
ความหมาย

ดู...จ่อง

ออกเสียงล้านนา
จ่อง
อักษรล้านนา
จ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[จ่อง]
ความหมาย

ก.ดึงไว้,เหนี่ยวไว้,รั้งไว้; จ่องจั๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่องจั๊ก (จ่อฯงชักฯ)