หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่อ
อักษรล้านนา
จอฯ
เทียบอักษรไทย
[จ่อ]
ความหมาย

ก.นาบด้วยสิ่งที่ร้อน เช่นใช้เตารีดหรือถุงทรายร้อนนาบลงไปบนสิ่งของ; จ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่อ (จอฯ)