หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่มๆส้ามๆ
อักษรล้านนา
จ่฿ๆส้าๆ
เทียบอักษรไทย
[จ่มๆส้ามๆ]
ความหมาย

ดู...จ่มส้าม

ออกเสียงล้านนา
จ่มส้าม
อักษรล้านนา
จ่฿ส้า
เทียบอักษรไทย
[จ่มส้าม]
ความหมาย

ก.บ่นจู้จี้,พร่ำบ่น,บ่นไปด่าไป; จ่มๆส้ามๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มๆส้ามๆ (จ่฿ๆส้าๆ)