หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ่มหา
อักษรล้านนา
จ่฿หา
เทียบอักษรไทย
[จ่มหา]
ความหมาย

ก.บ่นถึง,พูดถึงบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่มหา (จ่฿หา)