หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่งโจ๊ะจ่งโจ่
อักษรล้านนา
จ่฿งฯโช฿ะจ่฿งฯโจ่
เทียบอักษรไทย
[จ่งโชะจ่งโจ่]
ความหมาย

ก.พะวักพะวงทำอะไรไม่ถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่งโจ๊ะจ่งโจ่ (จ่฿งฯโช฿ะจ่฿งฯโจ่)