หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ่งโจ๊ะ
อักษรล้านนา
จ่฿งฯโช฿ะ
เทียบอักษรไทย
[จ่งโชะ]
ความหมาย

ก.ครึ่งนั่งครึ่งยืน,ยงโย่ยงหยก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ่งโจ๊ะ (จ่฿งฯโช฿ะ)