หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู๋นปาก
อักษรล้านนา
จูรปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จูนปาก]
ความหมาย

ดู...จุ๋นปาก

ออกเสียงล้านนา
จุ๋นปาก
อักษรล้านนา
จุรปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จุนปาก]
ความหมาย

ก.ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้; จู๋นปาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋นปาก (จูรปากฯ)