หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู๋น
อักษรล้านนา
จูร
เทียบอักษรไทย
[จูน]
ความหมาย

ดู...จุ๋น

ออกเสียงล้านนา
จุ๋น
อักษรล้านนา
จุร
เทียบอักษรไทย
[จุน]
ความหมาย

ก.อุด,ยัด,กระทุ้ง - กระแทก หรืออุดคาไว้ในช่องที่มีขนาดใหญ่ อย่างการอุดพื้นกระดานบ้านที่มีรู ถ้าเป็นของขนาดเล็กใช้ จิ๋ม หรือ จี๋ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋น (จูร)