หน้าหลัก
จู๋น
จูร
[จูน]

ดู...จุ๋น

จุ๋น
จุร
[จุน]

ก.อุด,ยัด,กระทุ้ง - กระแทก หรืออุดคาไว้ในช่องที่มีขนาดใหญ่ อย่างการอุดพื้นกระดานบ้านที่มีรู ถ้าเป็นของขนาดเล็กใช้ จิ๋ม หรือ จี๋ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋น (จูร)