หน้าหลัก
จู๋งใจ๋
จูง
[จูงใจ]

ก.จูงใจ - ชักนำหรือโน้มน้าวให้คล้อยตาม เช่น แถมของเพื่อจูงใจลูกค้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋งใจ๋ (จูง)