หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู๋งใจ๋
อักษรล้านนา
จูง
เทียบอักษรไทย
[จูงใจ]
ความหมาย

ก.จูงใจ - ชักนำหรือโน้มน้าวให้คล้อยตาม เช่น แถมของเพื่อจูงใจลูกค้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู๋งใจ๋ (จูง)